Verkoopsvoorwaarden

Behalve voor wat door ons uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en zelfs in geval van tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden van de klant, gelden voor alle werken en leveringen onze algemene voorwaarden, welke worden beschouwd als gelezen en aanvaard door iedereen die ze zonder enig protest heeft ontvangen. 


Al onze offertes zijn gedaan zonder verbintenis of optie en binnen de perken van de beschikbare middelen en stocks van zowel Raoul TOUSSAINT N.V. als haar leveranciers. 


De prijzen vermeld op onze tarieflijsten gelden enkel ten titel van inlichting. Alleen de prijzen in voege op de datum van levering zijn van toepassing. In geval van prijswijziging t.a.v. de bestelling kan de koper zijn bestelling annuleren. Ook de eventuele saldi van bestellingen zullen uitgevoerd worden aan de prijzen in voege de dag van de levering tenzij de klant imniddels zijn bestelling heeft geannuleerd.


Elke bestelling gedaan door de klant verbindt hem onherroepelijk. Zij wordt pas definitief op de dag dat zij door ons wordt aanvaard door het uitschrijven van een orderbevestiging, leveringsbon of factuur. 


De specificaties, de samenstelling of de voorstelling van de producten en artikelen die wij verkopen zijn ten allen tijd voor wijzigingen vatbaar. Reeds van nu af aan aanvaardt de klant deze wijzigingen die, in geen enkel geval, noch een annulering van lopende bestellingen, noch een vordering tot schadevergoeding zullen kunnen rechtvaardigen. De leveringstermijnen zijn niet meer dan een aanwijzing. Zo zij niet worden nageleefd kunnen wij geenszins worden aansprakelijk gesteld, tenzij de klant het bewijs levert van een zware tekortkoming of bedrog. Behalve in deze veronderstelling, kan een vertraging in de levering geen reden zijn voor de klant om de goederen achteraf te weigeren. Elke wijziging van de bestelling door de klant, verlengt automatisch de leveringstennijn. Hetzelfde geldt als de klant de documenten en inlichtingen, nodig voor de uitvoering van de bestelling, laattijdig opstuurt, zelfs indien de vertraging geenszins aan hem te wijten is. 


Om geldig te zijn moet iedere klacht verplicht per aangetekend schrijven overgemaakt en verzonden zijn binnen de acht dagen, de dag van levering of tussenkomst inbegrepen aan het adres van onze maatschappelijke zetel. Indien de klant niettegenstaande ingebrekestelling, de goederen op de voorziene leveringsdatum niet in ontvangst neemt, vangt de termijn van acht dagen aan op de datum waarop de goederen te zijner beschikking worden gesteld. 

De afwezigheid van elke betwisting overeenkomstig bovenverinelde bepaling houdt voor de klant de onherroepelijke aanvaarding in van de geleverde goederen, en/of van de uitgevoerde prestaties, zonder voorbehoud, welke ook de grieven mogen zijn die hij later zou kunnen inroepen. Met name zal de klant geen enkel verborgen gebrek meer kunnen inroepen. 

Het gebruik van een deel van de levering houdt eveneens van rechtswege de goedkeuring in van het geheel. 

De gebreken waannee een deel van de levering is aangetast machtigt de klant niet om de gehele levering te weigeren. 

Wij waarborgen nooit dat de geleverde goederen gepast zijn voor de door de koper nagestreefde doeleinden. Alleen de koper is aansprakelijk voor de keuze van het bestelde materiaal, met uitsluiting van de leverancier. 

De klant erkent uitdrukkelijk dat in alle gevallen waarin deze aansprakelijkheid zou betrokken zijn, deze hoe dan ook beperkt blijft tot de gehele of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor de prestatie of het niet-conforme goed of, zo het materiaal betreft, tot de eventuele vervanging ervan, met uitsluiting van elke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt aan de klant, zijn bedienden of aan derden. 

Raoul TOUSSAINT N.V. kan geenszins worden aansprakelijk gesteld omwille van de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen, als deze het gevolg is van een geval van overinacht of hardship zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is, oorlog, staking, faling van een van haar fabrikanten of leveranciers, in ‘t algemeen de niet-uitvoering door deze laatsten van hun contractuels verplichtingen. De levering geschiedt op de zetel van Raoul TOUSSAINT N.V.. De vervoer- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. De goederen reizen altijd op zijn risico. 

Alle risico’s worden overgedragen aan de klant van zodra de goederen te zijner beschikking worden gesteld. De omstandigheid dat de levering zou vertraagd zijn, wordt niet in aanmerking genomen zo deze vertraging te wijten is aan oorzaken die niet aan ons zijn toe te schrijven. 

Raoul TOUSSAINT N.V. blijft eigenaar van de goederen tot de gehele betaling van de facturen die op deze goederen betrekking hebben. De koper mag er dus tot dan niet over beschikken, noch bij verkoop, huur, lening, pand, noch anders. Daarenboven verbindt de koper er zich toe de niet betaalde goederen degelijk te verzekeren, tegen alle risico’s van verlies, diefstal, brand en andere schade, bij een door de leverancier erkende verzekeringsmaatschappij. De koper verbindt er zich eveneens toe, in geval de niet betaalde goederen worden gestapeld in een ruimte gehuurd van een derde, deze laatste te verwittigen van Raoul TOUSSAINT N.V. haar eigendomsvoorbehoud over de goederen, en dit van bij ontvangst van de levering. 

De presentatieborden geleverd en/of geplaatst door Raoul TOUSSAINT N.V., zijn en blijven haar eigendom. Noch de N.V. TOUSSAINT noch de klant hebben de bedoeling deze borden blijvend aan het onroerend goed waarin de klant zijn handel uitbaat te verbinden. De borden maken ook onder geen beding deel uit van het handelsfonds van de afnemer. De klant verbindt er zich toe de eigenaar-verhuurder, pandhoudend schuldeiser, ovememer en ieder andere mogelijke derde hiervan in kennis te stellen. 

De klant blijft evenwel alleen verantwoordelijk voor alle schade zowel op grond van artikel 1382 e.v. als artikel 544 B.W. als eventuele huurschade tengevolge van de plaatsing. Alleen de klant staat in voor de keuze van een voldoende stevige en stabiele ondergrond. 

De klant verbindt er zich toe dat de presentatieborden :

Duidelijk zichtbaar zullen zijn voor het cliënteel; 

Uitsluitend dienen ter presentatie van goederen die door de N.V. TOUSSAINT worden verdeeld en bij haar zijn aangekocht; 

Volledig zijn uitgerust met deze goederen; 

Terug te geven in hun oorspronkelijke staat. 

Aan de ter beschikkingstelling van onze presentatieborden komt van rechtswege een einde wanneer de klant zijn verplichtingen met inbegrip van de afnameverplichting niet nakomt, of in geval van faling, aanvraag van gerechtelijk concordaat of overdracht van het handelsfonds. Alle prijzen zijn netto berekend, exclusief taksen en belastingen. De facturen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. De leverancier behoudt zich nochtans het recht voor, hetzij een contante betaling vôôr de uitvoering van de bestelling te eisen, hetzij een betaling van 30 % bij de bestelling, 30 % bij de levering en het saldo binnen de 30 dagen na factuurdatum. 

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zullen de gefactureerde bedragen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest opbrengen van 1,6% per maand. Daarenboven zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % van het bedrag van de factuur, met een minimum van 90,00 s. Daarenboven aanvaardt de klant dat wij in dergelijke omstandigheden de uitvoering van alle lopende bestellingen kunnen opschorten. 

Bij niet-betaling op de vervaldatum van het geheel of een gedeelte van de goederen, is Raoul TOUSSAINT N.V. gemachtigd omniddellijk terug in het bezit te treden van de niet betaalde goederen en dit, binnen de 24 uur na betekening aan de koper van een ingebrekestelling, waarin verrneld staat op welke dag en uur de afgevaardigden van Raoul TOUSSAINT N.V. zullen langskomen. 

De compensatie door de klant van zijn betalingen met bedragen die hem eventueel door de N.V. Raoul TOUSSAINT N.V. zouden verschuldigd zijn, is verboden. 

De omstandigheid dat een facturering betrekking heeft op een of meerdere gedeeltelijke leveringen kan door de klant niet worden ingeroepen om de betalingen tot de gehele levering van die bestelling uit te stellen. 

 Elke uitvoer buiten het land van bestemming vermeld in de bestelling, kan niet zonder goedkeuring van Raoul TOUSSAINT N.V. geschieden en mag in geen geval ingaan tegen de reglementen die in voege zijn, zowel in het land van herkomst van het materiaal als in België. Bij niet-naleving, door de koper, van deze voorschriften, kan Raoul TOUSSAINT N.V. geenszins worden aansprakelijk gesteld. 

Voor elk geschil voortvloeiend uit, of ontstaan ter gelegenheid van, de uitvoering of de niet-uitvoering van onderhavige overeenkomst, zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken van Brussel, en het Vredegerecht van het 5de kanton Brussel. In alle gevallen zullen deze Rechtbanken de Belgische wet toepassen.